Klimaatadaptatie Euvelgunne

Maatregelen

De riolering ontlasten; dat is het voornaamste doel van het project klimaatadaptatie Euvelgunne.

Maar dat willen we op zo’n manier doen, dat het nog meer positieve effecten heeft. Bijvoorbeeld voor de biodiversiteit, het klimaat (buiten én binnen) en de bedrijfsvoering.

Via het menu links krijgt u rechtstreeks informatie over de specifieke maatregelen. Scroll naar beneden voor meer over de positieve effecten.

Putdeksel straatkolk bij BMN
Waterketen

Een van de gevolgen van de klimaatverandering is dat er gemiddeld 20% meer neerslag valt. Die neerslag valt deels in de winter, maar in de zomer komen er steeds meer hevige stortbuien.

Alle maatregelen zijn erop gericht om de riolering in de toekomst zoveel mogelijk te ontlasten. De positieve effecten hiervan zijn:

 • Het bedrijventerrein ondervindt minder vaak hinder van wateroverlast op straat
 • Er zijn minder rioolwateroverstortingen naar het oppervlaktewater
 • Er wordt minder (relatief schoon) regenwater naar de rioolwaterzuivering afgevoerd. Daardoor blijft deze beter zuiveren

Meest effectieve maatregelen

De Hunze bij BMN
Watersysteem

De klimaatverandering leidt tot meer en langdurigere droge periodes in de zomer. Het vasthouden van water in de ondergrond is daarom de komende tijd een van belangrijkste opgaven.

Infiltratie van regenwater in de bodem versterkt de sponswerking van het watersysteem. Daar waar dat niet goed mogelijk is, kan het afvoeren naar een beeksysteem bijdragen aan de natuurlijke dynamiek van een beek. (Voor Euvelgunne is dat de Hunze.)

Meest effectieve maatregelen

Wadi met insectenhotel bij Salomons Metalen
Klimaat (buiten)

Stedelijke gebieden zijn hitte-eilanden. Bedrijventerreinen, met hun donkere platte daken en hun grote oppervlakten verharding, gelden daarbinnen vaak nog als hotspots. Daar worden vaak extra hoge temperaturen gemeten.

Afgezien van de temperatuur leidt de aanwezigheid van fijnstof in de lucht ook nog tot een lokaal slechte luchtkwaliteit. Groenvoorzieningen en waterpartijen hebben door verdamping een groot positief effect op het lokale buitenklimaat. Bovendien vangen ze fijnstof af.

Maatregelen waardoor meer regenwater tijdelijk wordt opgeslagen (op het dak of in de bodem) dat vervolgens kan verdampen, dragen dan ook bij aan een beter lokaal klimaat.

Meest effectieve maatregelen

Sedumdak United Care Products
Klimaat (binnen)

Tijdens een hete periode kan een donker dak temperaturen tot boven de 60 ˚C bereiken. Die warmte straalt ook naar binnen uit.

Een isolerende en temperatuur-reducerende dakbedekking (een groen dak) kan de temperatuur in een bedrijfspand sterk doen dalen. Er ontstaat een aangenamer werkklimaat en er is minder energie nodig voor koeling.

Die isolerende werking helpt uiteraard ook in de winter, als de buitentemperatuur juist lager is. Een groen dak bespaart dan op de stookkosten.

Meest effectieve maatregelen

Blauwe knoop in bloei
Biodiversiteit

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Ook de klimaatverandering draagt daaraan bij. Juist op een bedrijventerrein zijn er grotere open ruimten die zich goed lenen om de biodiversiteit te stimuleren.

Kansen zijn er voor bloemrijke zones, waar veel insecten op af komen. Maar ook voor ruige en natte gebieden waar amfibieën of kleine zoogdieren een plek kunnen krijgen. Groene daken en wadi’s zijn bij uitstek geschikt om zo in te richten dat er een meerwaarde ontstaat.

Meest effectieve maatregelen

Wadi met insectenhotel bij Salomons Metalen
Landschap

De afgelopen decennia was er weinig aandacht voor de landschappelijke inrichting van bedrijventerreinen. Daar komt inmiddels toch wat verandering in. Bedrijventerreinen met veel groen worden over het algemeen beter gewaardeerd en kennen een beter buitenklimaat.

Met weinig extra middelen kan een grote positieve bijdrage worden geleverd aan de landschappelijke aankleding van het bedrijventerrein. Dat kan bijvoorbeeld door wadi’s als een groene verbindingszone aan te leggen. Of door ze van hoger opgaand groen te voorzien, zoals in een rain garden.

Meest effectieve maatregelen

Medewerker bij biodiversiteitswadi
Medewerkers

Voor het personeel is een goed werkklimaat belangrijk. Tal van factoren beïnvloeden de kwaliteit van het werkklimaat. De maatregelen om regenwater af te koppelen kunnen daar invloed op hebben. De effecten daarvan zullen divers zijn, en voor iedereen weer anders.

 • Sommige medewerkers zullen het op prijs stellen dat ze in de lunchpauze hun broodje kunnen eten bij een groene wadi
 • Andere zullen er trots op zijn dat ze bij een duurzaam bedrijf werken, waar regenwater voor toiletspoeling wordt gebruikt
 • Weer andere waarderen de betere temperatuurbeheersing in de werkplaats

Kortom, de maatregelen bij de bedrijven zijn niet los te zien van de medewerkers die er werken.

Meest effectieve maatregelen

Inpandige watertanks BMN
Bedrijfsvoering

Een optimale bedrijfsvoering is voor ieder bedrijf essentieel. Eventuele maatregelen moeten daarom niet alleen passen. Ze moeten bij voorkeur ook waarde toevoegen en bijdragen aan een betere bedrijfsvoering.

Dat kan op allerlei manieren:

 • Het regenwater van het dak is deels te benutten als koel-, was- of spoelwater. Zo wordt op de kosten van drinkwater bespaard
 • Een groen dak bespaart energiekosten en verlengt de levensduur van een plat dak met wel 50%
 • Een verzorgde ruimte rond het pand verhoogt de waarde
 • Een goed binnenklimaat bevordert de arbeidsproductiviteit
 • Een duurzaam waterbeheer draagt bij aan het imago van het bedrijf en verhoogt de beurswaarde
 • Innovatieve oplossingen dragen bij aan de uitstraling van het bedrijf en tonen de ambitie
 • Een wadi maakt het bedrijfsterrein minder toegankelijk voor ongenode gasten

Meest effectieve maatregelen