Maatregelen

Benutting van regenwater

Regenwater is een relatief schone grondstof. Bedrijven kunnen het in veel gevallen gebruiken als vervanging van drinkwater. Regenwater kan alleen wel vervuild raken en is niet altijd voorradig. Afhankelijk van de toepassing en de verdere bedrijfsvoering is meestal een vorm van zuivering, opslag en een back-upvoorziening gewenst.

Regenwater is te gebruiken als spoelwater, waswater, koelwater, proceswater en drinkwater.

Het benutten van regenwater leidt op zich niet tot een verminderde afvoer naar de riolering. Wel leidt het ertoe dat er minder hoogwaardig drinkwater voor laagwaardige toepassingen wordt gebruikt. Het draagt bij aan de vermindering van de verdroging in drinkwaterwingebieden. 

Regenwater kan ook indirect worden benut, via verdamping en infiltratie. Verdamping van regenwater op een groen dak heeft een verkoelend effect. En infiltratie naar het grondwater helpt om verdroging te bestrijden en wateroverlast te voorkomen. Deze vormen van indirecte benutting beschrijven we elders op de website.

Op Euvelgunne wordt regenwater zowel voor spoel- als voor koelwater gebruikt.

Spoelwater

Spoelwater

Regenwater is te gebruiken als spoelwater voor toiletten. Er worden dan relatief weinig eisen aan de kwaliteit gesteld. Een eenvoudige zuivering om grove delen te verwijderen volstaat.

Het regenwater wordt daarna opgeslagen in een tank. Deze moet voldoende capaciteit hebben om een (langere) periode van droogte te kunnen overbruggen. Om voorbereid te zijn op extreme perioden van droogte is als (nood)voorziening een aansluiting op de drinkwaterleiding nodig.

De tanks kunnen (buiten) worden ingegraven of (binnen) bovengronds worden geplaatst. Ze kunnen van beton of kunststof zijn. Het water uit de tanks wordt met een pomp naar de toiletgroepen verpompt. 

Toegepast bij

Koelwater

Koelwater

Een andere benutting van regenwater is als koelwater. Hieraan worden, afhankelijk van de koelinstallatie, relatief weinig eisen aan de kwaliteit gesteld. Een eenvoudige zuivering om grove delen te verwijderen volstaat.

Het regenwater wordt daarna opgeslagen in een tank. Deze moet voldoende capaciteit hebben om een (langere) periode van droogte te kunnen overbruggen. Om voorbereid te zijn op extreme perioden van droogte is als (nood)voorziening een aansluiting op de drinkwaterleiding nodig.

De tanks moeten (buiten) worden ingegraven, om een continue lage temperatuur te kunnen garanderen. Ze worden vanwege de vereiste omvang meestal in beton uitgevoerd. Met een pomp wordt het water uit de tanks naar de koelunits verpompt. 

Toegepast bij

Drinkwater

Drinkwater

Regenwater kan geschikt worden gemaakt om te gebruiken als drinkwater. Dit water dient aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen en moet hier ook regelmatig op worden gecontroleerd. De drinkwaterwet verbiedt het aan andere partijen dan drinkwaterbedrijven om drinkwater aan derden te leveren. Toepassen van dit water in het eigen bedrijf/productieproces is wel toegestaan. Het RIVM kan u verder over mogelijkheden en voorwaarden informeren. 

Om het regenwater te benutten, wordt dit eerst grof gefilterd en opgeslagen in een tank. Deze moet voldoende capaciteit hebben om een (langere) periode van droogte te kunnen overbruggen. Om voorbereid te zijn op extreme perioden van droogte is een back-up-aansluiting op de drinkwaterleiding nodig. 

De tanks moeten (buiten) worden ingegraven, om een continue lage temperatuur te kunnen garanderen. Ze worden vanwege de vereiste omvang meestal in beton uitgevoerd. Met een pomp wordt het water uit de tanks naar de zuiverings-unit verpompt. Deze zuivering bestaat meestal uit meerdere op een volgende filtratiestappen (microfiltratie, actief kool, membraanfiltratie). 

Het water wordt regelmatig bemonsterd. Daarbij wordt met name naar de bacteriologische veiligheid gekeken.

Toegepast bij