Klimaatadaptatie Euvelgunne

BMN Bouwmaterialen

Minder regenwater naar riolering

Innovatief imago bedrijf

Bijdrage dynamiek beek

Besparing op drinkwater

Betrokkenheid medewerkers

Bereikte effecten

Waterketen

  • 224.000 m³ minder regenwater naar riolering
  • Minder rioolwateroverstorten
  • Minder water op straat
  • RWZI Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

  • 224.000 m³ regenwater stroomt af naar de Hunze
  • Draagt bij aan de natuurlijke dynamiek van de beek

Medewerkers

  • Zien en ervaren dagelijks de besparing op drinkwater; zij kunnen dit onder de aandacht brengen bij klanten

Bedrijfsvoering

  • Geen nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering
  • Er is een geringe besparing op de drinkwaterrekening (€ 500,- per jaar)
  • Maatregelen dragen bij aan innovatief imago van het bedrijf

Uitgevoerde maatregelen

  • Afkoppelen 7.370 m² dak
  • Afkoppelen 19.980 m² opslag- en parkeerterrein
  • Gebruik deel regenwater voor toiletspoeling
  • Afvoer resterend regenwater naar oppervlaktewater
  • Mee-afkoppelen 2.200 m² openbaar terrein

Afkoppeling regenwater

  • De regenpijpen zijn afgekoppeld van de riolering en aangesloten op een regenwaterriool
  • De straatkolken op het terrein zijn ook op het regenwaterriool aangesloten
  • Het regenwaterriool loopt onder de Gotenburgerweg naar de Hunze
Gebruik regenwater

Gebruik regenwater

  • Het regenwater van het dak wordt grof gefilterd
  • Dit wordt in drie inpandige, bovengrondse tanks opgeslagen
  • Totale opslagcapaciteit is 12.000 liter (3x 4.000 liter)
  • Een pompsysteem (RAINMASTER Favorit 20) verpompt het regenwater naar de toiletten
  • Er zijn 12 toiletten en 7 urinoirs op aangesloten
Afkoppeling openbaar terrein

Afkoppeling openbaar terrein

  • Het regenwaterriool van BMN kruist de Gotenburgweg. De aanwezige straatkolken zijn tegelijk ook aangesloten op het regenwaterriool, waardoor nog een extra 2.200 m² verhard oppervlak kon worden afgekoppeld
Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen