Maatregelen

Afvoeren naar oppervlaktewater

Als regenwater niet kan worden benut of vastgehouden, dan moet het worden afgevoerd. Afvoeren naar oppervlaktewater zoals een sloot of vaart is vaak het eenvoudigst. Een voorwaarde is wel dat het regenwater niet vervuild is. Is dat wel zo, dan zijn extra zuiveringsvoorzieningen nodig.

 De afvoer kan zowel ondergronds (via buizen) of bovengronds (via geulen).

 Een nadeel is dat het regenwater zeer snel wordt afgevoerd. Dit kan ertoe leiden dat het peil van het oppervlaktewater lokaal stijgt en tot wateroverlast leidt. Dit moet van geval tot geval worden afgewogen. Beeksystemen – zoals de Hunze – hebben juist baat bij een af en toe wat hogere afvoer. Dat zorgt namelijk voor meer dynamiek en draagt daarmee bij aan een natuurlijk beeksysteem.

Ondergronds afvoeren

Ondergronds afvoeren

Bij het ondergronds afvoeren, loopt het water via de regenpijpen van het dak en via straatkolken op het erf in een verzamelleiding. Bij voorkeur loopt deze onder vrij verval rechtstreeks naar het oppervlaktewater. Als het niveau van het maaiveld te laag is ten opzichte van het waterpeil, dan is er een pomp nodig.

De leidingen zijn meestal van PVC.

Het voordeel van ondergronds afvoeren is dat er geen extra ruimte nodig is. De kosten van de maatregel zijn relatief laag als het oppervlaktewater dichtbij ligt.

Toegepast bij

Bovengronds afvoeren

Regenwater kan bovengronds worden afgevoerd via geultjes of greppels. Om erosie te voorkomen, is meestal wel een vorm van verharding gewenst. Een voorwaarde is dat het maaiveld in de richting van het oppervlaktewater afloopt. Verder moet de afstand tot het oppervlaktewater niet al te groot zijn.

Afhankelijk van de situatie kan men de afvoergeulen zelf construeren of gebruik maken van prefab-systemen. Deze kunnen soms ook gedeeltelijk (of helemaal) aan de bovenzijde worden afgedekt. Dan vormen ze geen belemmering voor eventueel bovengronds gebruik van de ruimte.

Voordeel van bovengronds afvoeren is dat het water zichtbaar blijft. Het systeem is eenvoudig te inspecteren en te onderhouden. Een nadeel is dat afvoergeulen verkeer over het terrein kunnen belemmeren.

Toegepast bij

  • Nog niet toegepast