Klimaatadaptatie Euvelgunne

AddLive

Minder regenwater naar riolering

Bijdrage dynamiek beek

Bereikte effecten

Waterketen

 • 3800 m³ minder regenwater naar riolering
 • Minder rioolwateroverstorten
 • Minder water op straat
 • RWZI Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

 • 3800 m³ regenwater stroomt af naar de Hunze
 • Draagt bij aan de natuurlijke dynamiek van de beek

Bedrijfsvoering

Geen nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering

Uitgevoerde maatregelen

 • Afkoppelen 4750 m² verhard oppervlak
 • Afvoer regenwater naar oppervlaktewater

Afkoppeling regenwater

 • De regenpijpen zijn afgekoppeld van de riolering en aangesloten op een regenwaterriool
 • De straatkolken op het terrein zijn ook op het regenwaterriool aangesloten
 • Het regenwater wordt ondergronds afgevoerd naar de Hunze
Afvoer naar Hunze

Afvoer naar Hunze

 • Het regenwaterriool waarop AddLive is aangesloten, komt uit in de Hunze
Contactgegevens AddLive

Felland Noord 3
9753 TB Haren

Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen