Klimaatadaptatie Euvelgunne

Salomon's Metalen

Minder regenwater naar riolering

Bijdrage aan sponswerking watersysteem

Verkoeling buitenklimaat

Verbetering biodiversiteit

Groene werkomgeving

Positief effect waarde pand

Bereikte effecten

Waterketen

 • 5400 m³ minder regenwater naar riolering (90%)
 • Minder rioolwateroverstorten
 • Minder water op straat
 • De waterzuivering Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

 • 5400 m³ regenwater infiltreert naar het ondiepe grondwater
 • Draagt bij aan de sponswerking van het watersysteem
 • Voorkomt wateroverlast als gevolg van piekafvoeren

Klimaat buiten

 • De wadi warmt de omgeving minder snel op dan verhard oppervlak
 • Door de verdamping van de planten is er in de zomer sprake van een verkoelend effect

Biodiversiteit

 • Meer insecten en planten. Door de verschillen in microklimaat, het insectenhotel en het grote aantal waardplanten is er een grote bijdrage aan de lokale biodiversiteit

Landschap

 • Positief ervaren door het ‘natuurlijke’ karakter

Medewerkers

 • Ervaren ‘groene’ lunchplek positief, zeker tijdens warme dagen

Bedrijfsvoering

 • De verzorgde omgeving heeft mogelijk een positief effect op de waarde van het pand

Uitgevoerde maatregelen

 • Afkoppelen 7.500 m² dak
 • Aanleg biodiversiteitswadi
 • Inzaai bloemrijk mengsel
 • Aanleg insectenhotel
 • Plaatsing picknickbanken

Afkoppeling regenwater

 • De regenpijpen zijn buiten het pand afgekoppeld van de riolering
 • Ze stromen uit in de wadi
 • Betonklinkers voorkomen erosie bij uitstroomopeningen
Wadi

Wadi

 • Een stroomgeul verbindt alle delen van de wadi met elkaar
 • Maximale diepte 60 cm – mv; oppervlakte 715 m²
 • Totale bergingscapaciteit 162 m³
 • Overstort naar riolering bij buien >> 25 mm/4 uur (ontwerp)
 • Infiltratiecapaciteit 20 mm per uur (eerste 6 uur)
 • Geen grondverbetering toegepast
Maatregelen biodiversiteit

Maatregelen biodiversiteit

 • Aanleg van hoogteverschillen en meandering zorgen voor micro-milieus
 • Inzaai bloemrijk mengsel type ‘Euvelgunne’ (De Cruydthoeck)
 • Inzaai grasmengsel NGW3 (De Cruydthoeck)

Ervaringen

Het functioneren van de wadi:

Ondanks dat er geen specifieke bodemverbetering is toegepast, functioneert de wadi naar behoren. De analyse van de monitoringsresultaten door een student van de Hanzehogeschool vindt u hier. In de zomer staat het grondwater onder de bodem van de wadi en staat de wadi grotendeels droog. Bij hevige buien stijgt het peil tijdelijk maar zakt dan al snel weer tot onder maaiveld.

In de winter ligt het grondwaterpeil net onder of net iets boven de bodem van de wadi. Over langere periode staat er iets water in. De resterende berging in de wadi is voldoende om buien tot 20 mm/4 uur te kunnen opslaan. Na enige dagen keert ook in de winter het oorspronkelijke peil weer terug.

De begroeiing:

Het ingezaaide biodiversiteitsmengsel kwam het eerste jaar goed op, met een rijke verscheidenheid aan planten. In het tweede en derde jaar kregen grassen op sommige plaatsen steeds meer de overhand. Enkele soorten van wat meer schrale gronden (grote ratelaar, zandblauwtje) verdwenen geleidelijk aan. Het overall beeld van de begroeiing kwam helaas niet overeen met de verwachtingen van de eigenaar. In 2023 is besloten extra te maaien en er meer grotere, in het oog springende, bloemrijke planten tussen te zaaien.

Contactgegevens Salomon's Metalen

Gotenburgweg 24
9723 TL Groningen

Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen